เตรียมเฮ เสนอใครมีบัตรประชาชนรับ15,000เท่ากันทุกคน - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Sunday, April 4, 2021


ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีตรั ฐมนตรีว่าการกระทร วงการคลัง อดีตรั ฐมนตรีว่าการกระทร วงศึกษา

โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้รับ เงิ นเยี ยวย า
จากรั ฐบ าลในทุกโครงการที่ได้รับความเดื อดร้ อนจากวิกฤ ติcv โดยระบุว่า มีบัตรประชาชนไทย ควรได้เงิ นชดเชยเท่ากันทุกคน

1. รั ฐบ าลไทยใช้ เงิ นเยี ยวย า จำนวนมากถึง 1.9 ล้านล้านบ าท คิดเป็น 11.4% ของผลผลิตของช าติ (GDP) เพื่อแก้วิก ฤติ
โดยเป็นเงิ นกู้ถึง 1 ล้านล้านบ าท ประชาชนไทยทุกคน ต้องร่วมกันเป็นห นี้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะต้องเก็บภ าษีในอนาคตมาใช้คืน
2. รั ฐบ าลมีเป้าหมายกู้เ งิน เพื่อมาชดเชย เป็น เงิ นเยี ยวย า ประชาชน 600,000 ล้านบ าท และฟื้นฟูเศ รษฐกิจ 400,000 ล้านบ าท
3. วิธีการจ่ าย เงิ นเยี ยวย าเร าไ ม่ทิ้ งกัน ของรั ฐบ าล มีเงื่ อนไขยุ่ งย ากมาก ชดเชยประชาชนแต่ละคนไ ม่เหมือนกันและไ ม่เท่ากัน

4. การชดเชยแร งงาน ในระบบประกันสังคมก็ยิ่งยุ่ งย ากใหญ่ ล่ าช้ าและไ ม่เท่าเทียม
5. การชดเชยเกษตรกร หรือเ งิน เยี ยวย าเกษตรกร กลับชดเชยให้เป็นต่อครอบครัว ซึ่งลักลั่นกับกรณีเยี ยวย า
6. กรณีนี้ เห ตุเกิ ดจากวิกฤ ติ ทั่วโลก ประชาชนไทยทุกคนได้รับผลกระทบ
รั ฐบ าลจึงควรชดเชยและจ่ าย เงิ นเยี ยวย า ทุกคน เท่ากัน ทันที ไ ม่ยุ่ งย าก ไ ม่ล่ าช้ า ไ ม่มีเงื่ อนไขมาก การให้เงิ นชดเชยไ ม่เท่ากันนั้นไ ม่เป็นธรรม
ขอบคุณ thebangkokinsight

เตรียมเฮ เสนอใครมีบัตรประชาชนรับ15,000เท่ากันทุกคน

Post Bottom Ad