เลือก มาแ ค่ 1 รับเงินร วดเดีย ว - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Thursday, April 8, 2021


ในวันนี้เร าจะมาพูดถึงเรื่องร าวที่ส่งผลกระทบต่อหลายๆคนในตอนนี้

เรียกได้ว่าน่าจะประส บกับปัญห าเดียวกันอย่ างแน่นอน ก้คือปัญห าเกี่ยวการใช้ชีวิต
การประกอบอาชีพที่อาจจะไ ม่เหมือนเดิม เพราะเนื่องจากเกิ ดโร คที่แพร่เกิ ดขึ้นกับทุกๆคนทั้งโลกอยู่ในตอนนี้
ทำให้หลายๆคนท้อแท้ในการใช้ชีวิตในตอนนี้ นายกฯ สั่งต่ออายุ เร าชนะ ค นละครึ่ง เร าเที่ยวด้วยกัน แย้มฟื้นช้อปดีมีคืน
กระตุ้นเศร ษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลัง นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรีว่าการกระทร วงพลังงาน

กล่าวภายหลังหารือกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรีว่าการกระทร วงกลาโหมว่า
นายกรั ฐมนตรีอย ากเห็นการฟื้น ตัวทางเศร ษฐกิจอย่ างเป็นรูปธรรม
โดยมีความห่วงใยประชาชนทุกภาคส่วน จึงได้ให้แนวทางเดินหน้ าโครงการค นละครึ่งเฟสต่อไป
ซึ่งยอมรับว่าคงไ ม่ทันภายในเดือน เม.ย. นี้ที่จะมีเท ศกาลสงกร านต์ แต่จะเร่ งให้เร็วที่สุด
เราชนะ

รวมถึงจะมีการจัดลำดับการดำเนินโครงการต่างๆอย่ างต่อเนื่อง ไ ม่ว่าจะเป็นโครงการเร าชนะ
โครงการเร าเที่ยวด้วยกัน เพื่อให้ช่วยกันประคับประคองเศร ษฐกิจของประเท ศให้เดินหน้ าต่อไปได้
นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดที่จะออกมาต ราการในลักษณะโครงการช็อปดีมีคืนเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ ายให้เร็วที่สุด

เนื่องจากช่วงที่ผ่ านมามีกลุ่มผู้ที่ออมเงิ นสูงเป็นจำนวนมากที่อาจไ ม่ได้ใช้เงิ นจ่ ายเงิ นไปท่องเที่ยว พร้อมกันนี้
นายกรั ฐมนตรี ยังได้ติ ดต ามความคืบหน้ ามาตรการปรับโครงสร้ างหนี้ที่ดำเนินการร่วมกับ 21 สถาบัน
โดยได้เน้นย้ำให้ช่วยเหลือประชาชนให้ได้อย่ างเต็มที่

เลือก มาแ ค่ 1 รับเงินร วดเดีย ว

Post Bottom Ad