เล็งต่ ออายุ เรา ชนะ อีก 2 เดือนเห็นด้วยไห ม - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Monday, April 26, 2021


เล็ งต่ออายุ เร าช นะ อีก 1 2 เดือน ใช้เงิ นเพิ่ม 1-2 แสนล้านบ าท ด้านสำนักงบประมาณ
เผยมีงบกลาง-เงิ นกู้ที่ใช้ผลกระทบได้อีก 2.6 แสนล้านบ าท หากจำเป็นอาจขย ายเพดานหนี้สาธารณะเพื่อกู้เงิ นเพิ่ม

ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า ในการประชุมคณะรั ฐมนตรี ครม. วันที่ 20 เม.ย. กระทรวงการคลังจะเสนอแนวทางให้ความช่วยเหลือและประชาช นจากผลกระทบ
ให้พิจารณา เนื่องจากประเมินว่า ระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อประชาช นในวงกว้าง จากการแพร่กระจายไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ
จึงจะเสนอให้ต่ออายุและเพิ่มเงินในมาตรการเร าช นะออกไปอีก 1-2 เดือนจากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่ 31 พ.ค.นี้
เป็นสิ้นสุดเดือน มิ.ย.-ก.ค.นี้ ซึ่งจะใช้เงิ นเพิ่ม 100,000 200,000 ล้านบ าท และดำเนินการต่อเนื่องได้ทันที
อย่ างไรก็ตาม หาก ครม.เห็นชอบยังต้องหารือกับคณะกร รมการกลั่นกรองเ งินกู้ เนื่องจากต้องมีการขออนุมัติและเสนอขอ ครม.
โยกเงิ นในส่วนของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบซึ่งปัจจุบันเหลืองบไม่มากให้มาอยู่ในส่วนของวงเงิ นเพื่อผู้ได้รับผลกระทบจาก เพื่อใช้ช่วยเหลือประชาช นต่อไป
ด้านนายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกล่าวว่า ปัจจุบันวงเงิ นที่ใช้ประชาชนจากผลกระทบเหลืออยู่ประมาณ 300,000 ล้านบ าท
แบ่งเป็น 1.เงิ นกู้ตาม พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิ น วงเงิ น 1 ล้านล้านบ าท ซึ่งเหลืออยู่ 200,000 ล้านบ าท

และ 2.งบกลางในปี 64 ซึ่งเดิมตั้งงบกลางไว้ 139,000 ล้านบ าท แบ่งเป็นงบกลางร ายการสำรองจ่ายในกรณีฉุ กเฉิ นและจำเป็น 99,000 ล้านบ าท
ปัจจุบันใช้แล้ว 19,000 ล้านบ าท คงเหลือ 80,000 ล้านบ าท และงบกลางในส่วน 40,000 ล้านบ าท
คงเหลือ 20,000 ล้านบ าท โดย 20,000 ล้านบ าทที่ใช้ไป รั ฐบ าลใช้มัดจำซื้อวัคซีน และเพิ่มค่าตอบแทนให้บุคลากรทางการแพทย์
“รวมแล้วงบกลางที่คงเหลือ 2 ส่วนสามารถใช้ได้ 100,000 ล้านบ าท หากนำไปประชาช นคงใช้ 50,000-60,000 ล้านบ าท
เพราะต้องกันบ างส่วนไว้รองรับภัยพิบัติจากภั ยแล้ง น้ำท่วม หรืออื่นๆ 40,000-50,000 ล้านบ าท ดังนั้น
เมื่อรวมเงิ นกู้ที่เหลือและงบกลางที่ใช้ประชาชนได้จะอยู่ที่ 250,000-260,000 ล้านบ าท”
อย่ างไรก็ตาม ในปีงบ 64 ไม่จำเป็นต้องโอนงบจากส่วนร าชการมาใช้ผลกระทบเพิ่มเหมือนปี 63 ซึ่งขณะนั้นยังไม่ได้ออก พ.ร.ก.กู้เงิ น
และการโอนเงิ นจากส่วนราชการใช้เวลา 2-3 เดือน หากจะทำตอนนี้คงไม่ทัน และขณะนี้วงเงิ นที่เหลืออยู่ยังมีเพียงพอรับมือได้
เพราะการออกมาตรกาและกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ละครั้งใช้เงินไม่เกิน 100,000 ล้านบ าท ส่วนงบจัดซื้อวัคซีนที่อนุมัติแล้ว 6,000 ล้านบ าท
อยู่ในส่วนของงบปี 64 ไม่ได้ตั้งงบจัดซื้อไว้ในงบปี 65 แต่หากจำเป็นต้องใช้เงินสามารถใช้งบของกรมควบคุมโร คสำหรับการจัดซื้อวัคซีนทั่วไปได้
นายเดชาภิวัฒน์กล่าวต่อว่า ในการประชุม ครม. วันที่ 20 เม.ย.นี้ สำนักงบประมาณจะเสนอให้พิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติ ปีงบประมาณ 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบ าท เพื่อขอจัดทำเอ กส ารงบประมาณ
โดยแบ่งเป็นประมาณการร ายได้ 2.4 ล้านล้านบ าท และการกู้งบประมาณขาดดุล 700,000 ล้านบ าท อย่ างไรก็ตาม

หากมีการแพร่ระบ าดของCV รอบ 4 รั ฐบ าลยังมีงบกลางที่จะดึงมาใช้ ได้อีก 89,000 ล้านบ าท
รวมทั้งงบกลางฉุ กเฉิ นเมื่อจำเป็นที่สำรองไว้สำหรับภั ยพิบัติอีก 50,000 ล้านบ าท
ส่วนความจำเป็นในการกู้เงิ นเพิ่มเติมจาก พ.ร.ก.เงิ นกู้ 1 ล้านล้านบ าทนั้น ตามวินัยการเงิ นการคลังกำหนดว่า
หนี้สาธารณะต้องไม่เกิน 60% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซึ่งสามารถใช้เกณฑ์นี้ได้ในภาวะปกติ
แต่ในช่วง ถ้าจะกู้เงิ น เพิ่มอาจต้องขยับเพดานวินัยการเงิ นการคลัง.

เล็งต่ ออายุ เรา ชนะ อีก 2 เดือนเห็นด้วยไห ม

Post Bottom Ad