เตรี ยมรั บเงิน 4 รายการ รัฐโอนให้วันที่ 9 เมษายน - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Thursday, April 8, 2021


วันศุกร์ที่ 9 เมษายนนี้ มีเงินเข้า 4 กลุ่ม 4 รายการ ซึ่งทางภาครัฐได้ออกมาแจ้งว่า เตรียมโอนเงินให้ โดยกรมบัญชีกลางได้ออกมาแจ้งถึงกำหนดการ การจ่ายเงินประกอบไปด้วย
1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ยังคงได้ในอัตราเดิม
อายุ 60-69 ปี ได้เงิน 600 บาท
อายุ 70-79 ปี ได้เงิน 700 บาท
อายุ 80-89 ปี ได้เงิน 800 บาท
อายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้เงิน 1,000 บาท
2.เบี้ยความพิก าร แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ
-อายุต่ำกว่า 18 ปี ได้เงิน 1,000 บาท
-ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับเบี้ยความพิก าร เงินเข้าบัญชี 800 บาท บวกเงินพิเศษ 200 บาท (เงินเข้าประมาณ 22 เมษายนนี้)
-ผู้พิการทั่วไป ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เงิน 800 บาท
3.เงินอุดหนุนเด็ กแรกเกิด ถึงอายุ 6 ขวบ ในครอบครัวรายได้น้อย จะได้รับ 600 บาท ต่อเด็ก 1 คน
4. เงินค่าป่ วยการ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) จะได้รับจากภาครัฐ ที่โอนให้ประจำ คนละ 1,000 บาท ส่วนที่ภาครัฐจะจ่ายให้เพิ่มเติมในสถานการณ์CV19 ก็คาดว่าจะโอนให้ในวันที่ 18 เมษายนนี้
ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

เตรี ยมรั บเงิน 4 รายการ รัฐโอนให้วันที่ 9 เมษายน

Post Bottom Ad