6 ปีเกิด ดวงการงานก ารเงินพุ่งแรง แถมความรักสมหวัง - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Thursday, April 8, 2021


เปิ ดด วง 6 ปีเกิ ด หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม เปิ ดด วงเดือน เมษายน 2564 สำหรับ “ค นเกิ ดปีชวด ปีข าล
ปีเถ าะ ปีมะเมีย ปีวอก ปีระก า” ต ามตำร า ขงเบ้ง ในเดือนเมษายนนี้ ได้ฉันทลักษณ์อันดับที่ 38 “ค นโซ ได้อาหาร”

“ค นโซ ได้อาหาร” ค นโซหม ายถึง ค นที่หิว ผอมแห้ง แ รงน้อย หรือค นที่อ าจจะมีปั ญห าเรื่องของก ารทำมาหากิน
มีปั ญห าเรื่องก ารหาเงิ น หาทอง มีปั ญห าเรื่องทรั พย์สิ นเงิ นทอง จึงเรียกว่าค นโซ เมื่อค นโซ ได้อาหาร มันอ่ านได้ว่า

ถ้าที่ผ่ านมาตอนนี้ หรือตัวท่านเองในปัจจุบันนี้ รู้สึกว่าตัวเองมีปั ญห าด้านก ารเงิ น รู้สึกว่าก ารกินอยู่ มันช่ างติดขัด
มันช่ างไม่สมหวัง ผิดหวัง พล าดหวัง อัตคัด เต็มไปด้วยห นี้สิ น หมุนเวียนก ารเงิ นไม่ทัน ในเดือนเมษายนนี้ จะได้เงิน ได้ทอง

เปิ ดด วง 6 ปีเกิ ด ก ารเงิ น-ก ารงาน-ความรัก
ครั้นมีค นให้อาหารค่อยหายหิว ก็หม ายความว่า ในตอนนี้ เดือนนี้ จะมีค นมาให้เงิ น หรือจะมีโอก าสได้โ ชคล าภ

จะมีค นมาให้งาน ตกงานอยู่ก็จะได้งาน ก็พลอยหายหิว มีห นี้สิ นเยอะมากมาย ก็จะมีคนมาเสนองาน
หรือเรื่ องเงิ นเรื่ องทองมาให้ ให้คุณพอหายหิวได้ ถือว่าไม่ได้ถึงขั้นร่ำร วย แต่ว่าพอประทังความเดื อดร้อนไปได้

หล ายๆครั้งที่ผ่ านมา หรือปัจจุบันที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ไหวเหลือเกิน อับจ น หนทางเหลือเกิน ไม่รู้จะไปหนไหนแล้ว

แยาลำบ ากจะต ายแล้ว ต้องบอกว่าเอาตัวรอดได้ มีปั ญห าแทบต าย คุณเอาตัวร อดได้แน่นอน
ข้อมูลthebangkokinsigh

6 ปีเกิด ดวงการงานก ารเงินพุ่งแรง แถมความรักสมหวัง

Post Bottom Ad