ทุกโคร งการใก ล้หมดเข ตเเล้ ว อย ากให้ต่ออันไหน - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Monday, April 5, 2021


การช่วยเหลือโดยโอนเงิ นตามจำน วน 7,000 บ าทสำหรับผู้ที่มีร ายได้น้อยและผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

รวมทั้งบัตรคนจ นกว่า 14 ล้านคนทั่วประเ ทศก็จะได้รับด้วยโดยโครงการนี้แบ่งเป็น 8 งวดดังนี้กลุ่มที่ 1
ผู้มีร า ยได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีจะได้รับวงเงิ นเร าช นะ 675 บ าทต่องวดกลุ่มที่ 2 ผู้มีรายได้ระหว่าง 30,000 100,000 บ าทต่อปี
จะได้รับวงเงิ นเร าช นะ 700 บ าทต่องวดวงเงิ นเร าช นะเริ่มโอนเข้าบัตรค นจ น บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐงวดแรกเมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

และโอนต่อเนื่องทุกวันศุกร์ จนครบ 8 งวด โดยปัจจุบันมีการโอนเงิ นไปแล้ว 6 งวด
เหลือวงเงิน 2 งวดสุดท้ายจะโอนเข้าบัตรฯ ในปลายเดือนนี้ ได้แก่
วันที่ 19 มีนาคม 2564 วงเงิ นเร าช นะงวดที่ 7 โอนเข้ าบัตรค นจน
วันที่ 26 มีนาคม 2564 วงเงิ นเร า ช นะงวดที่ 8 หรืองวดสุดท้าย โอนเข้าบัตรคนจน

ซึ่งตอนนี้นั้นก็เหลือเพียงแค่งวดในวันที่ 26 มีนาคมซึ่งเป็นวงช นะงวดที่ 8

ทุกโคร งการใก ล้หมดเข ตเเล้ ว อย ากให้ต่ออันไหน

Post Bottom Ad