มีบัตรประชาช นไทย รับเงิ นเยียวย าเท่ากัน - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Saturday, April 3, 2021


ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีตรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อดีตรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา
โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้รับ เงิ นเยียวย า จากรั ฐบ าล
ในทุกโครงการที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤติ cv โดยระบุว่า มีบัตรประชาช นไทย
ควรได้เ งินชดเชยเท่ากันทุกคน

1. รั ฐบ าลไทยใช้ เงิ นเยียวย า จำนวนมากถึง 1.9 ล้ านล้ านบ าท คิดเป็น 11.4%
ของผลผลิตของชาติ (GDP) เพื่อแก้วิกฤติ โดยเป็นเงิ นกู้ถึง 1 ล้ านล้ านบ าท ประชาช นไทยทุกค
ต้องร่วมกันเป็นหนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะต้องเก็บภาษีในอนาคตมาใช้คืน
2. รั ฐบ าลมีเป้าหมายกู้เงิ น เพื่อมาชดเชย เป็น เงิ นเยียวย า ประชาช น 600,000 ล้ านบ าท
และฟื้นฟูเศร ษฐกิจ 400,000 ล้ าน บ าท
3. วิธีการจ่าย เงิ นเยียวย าเร าไม่ทิ้งกัน ของรั ฐบ าล มีเงื่อนไขยุ่งย ากมาก ชดเชยประชาช น
แต่ละคนไม่เหมือนกันและไม่เท่ากัน

4. การชดเชยแร งงาน ในระบบประกันสังคมก็ยิ่งยุ่งย ากใหญ่ ล่ าช้าและไม่เท่าเทียม
5. การชดเชยเกษตรกร หรือเงิ น เยียวย าเกษตรกร กลับชดเชยให้เป็นต่อครอบครัว ซึ่งลักลั่นกับกรณีเยียวย า

6. กรณีนี้ เหตุเ กิดจากวิกฤติ ทั่วโลก ประชาช นไทยทุกคนได้รับผลกระทบ รั ฐบ าล
จึงควรชดเชยและจ่าย เงิ นเยียวย า ทุกคน เท่ากัน ทันที ไม่ยุ่งย าก ไม่ล่ าช้า
ไม่มีเงื่อนไขมาก การให้เ งินชดเชยไม่เท่ากันนั้นไม่เป็นธรรม
ขอบคุณข้อมูล siamrathtv

มีบัตรประชาช นไทย รับเงิ นเยียวย าเท่ากัน

Post Bottom Ad