เพิ่มเราช นะแทนเราเ ที่ยวด้ว ยกั น - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Tuesday, April 13, 2021


รั ฐออกมาแล้ว สำหรับ โครงการเร าเที่ยวด้วยกันเฟส 3หลัง ครม เห็น ชอบโครงการเร าเที่ยวด้วยกัน เฟส 3
มีการปรับปรุงร ายละเอียดใหม่สำหรับการปรับปรุงร ายละเอียดโครงการเร าเที่ยวด้วยกันเฟส 3
ในการดำเนินการต่อจากเฟส 1 และเฟส 2 ที่ผ่ านมา

โดยในครั้งนี้จะมีการขย ายสิ ทธิเพิ่ม ขึ้นอีก 2 ล้ านสิ ทธิ์สำหรับวิธีการใช้งาน เฟส 3

ของทางฝั่งผู้ประกอบการโร งแ รม ก็จะมีขั้นตอนเ พิ่มขึ้นมาคือครั้งนี้จะต้องมีการ
กดให้ความยินยอมในระบบใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ทาง ททท.ตรวจสอบได้
นอกจากนี้แต่ละโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการจะต้องส่งจำนวนห้องพักและช่วงเรตร าค าของห้องพัก
ให้ทาง ททท เพื่อให้ตรวจวสอบและ ต้องลงทะ เ บียน และจองที่พักล่วงหน้า 7 วันสำหรับการ
ใช้งานของประชาช นทั่วไป จะต้องลงทะเบีย นกับทางโครงการเฟส จากนั้นให้จองที่พักที่เข้าร่วมโครงการ
ซึ่งในการจ องที่พักนั้น กำหนดใหม่ว่าต้องจองที่พักล่วงหน้าอย่ างน้อย 7 วัน

อย่ างไรก็ตามประชาช นต่างเรียกร้องว่าให้ยกเลิ กเร าเที่ยวด้วยกันแล้วแจกเป็นเร าช นะเพิ่มแทนดีกว่า
ขอบคุณข้อมูล siamnews

เพิ่มเราช นะแทนเราเ ที่ยวด้ว ยกั น

Post Bottom Ad