เฮอีกรอบ คลั งเสน ออนุมัติเพิ่ มง บ เราชนะ - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Monday, April 5, 2021


สำ หรับ โค ร งการ เร า ชนะ ประ ช า ชนหลายๆ คนต่าง
แสด ง ความ เห็ นผ่านโล ก ออนไลน์
ส่วนด้ๅ น นางสาวกุลยๅ ตั นติเ ต มิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐ กิจ การค ลัง

เผยว่า มีความเป็นไปได้ที่กระท ร วงการคลังจะเสนอคณะรั ฐม นต รีพิจารณ าอนุ มั ติ
จัดสss งบเพิ่มเติมเพื่อใช้ในโครงการเร าชนะ เนื่องจาก ประเมินว่ า
จำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิในโครงการนี้มากกว่าเป้าหมาย

อย่ างไรก็ดี ขณะนี้ รั ฐบ าลได้เปิ ดให้กลุ่มที่ไ ม่มีสมๅร์ทโฟนทำการลงทะเบี ยนผ่ ๅนแบงก์รั ฐและจุดบริการเคลื่อ นที่ทั่วประเท ศ
หลังการลงทะเบี ยนกลุ่มนี้เสร็จสิ้ นในวันที่ 5 มี.ค.นี้ เร าจะพอรู้ว่า

มียอดที่เร าจะของบเพิ่มเติมจากคณะรั ฐมนตรีจำนวนเท่าไหร่ เพราะประเมินว่า ในกลุ่มที่ไ ม่มีสมๅร์ทโฟ นนี้
น่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รั บสิท ธิทั้ง หม ด เพราะเป็นผู้ที่มีร ายได้น้อ ย ทั้งนี้
ปัจจุบันคณะรั ฐ มนต รีอนุ มั ติง บโครงการเร าชนะไว้จำนวน 2.1 แสนล้ๅนบ ๅ ท

เฮอีกรอบ คลั งเสน ออนุมัติเพิ่ มง บ เราชนะ

Post Bottom Ad