วันสุดท้า ย ลงทะเ บีย น เราช นะ - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Friday, April 9, 2021


สำหรับโครงการ เราชนะ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ซึ่งตอนนี้เปิดให้กลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิ การ ทุพพลภาพ ผู้ป่ว ยติ ดเตียง) ที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ ได้ลงทะเบียนวันนี้ (9 เม.ย.) เป็นวันสุดท้าย

เราชนะ
โดยผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว จะทราบผลการคัดกรองในวันที่ 28 เม.ย.นี้เป็นต้นไป และจะได้รับโอนเงินรอบเดียวทั้งสิ้น 7,000 บาท และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.-31 พ.ค.2564

เราชนะ
ร้านค้าเราชนะใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชน
- ร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่มีเครื่อง EDC
- ร้านถุงเงินธงฟ้าประชารัฐ
- ร้านค้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง
- ร้านค้าร่วมโครงการ เราชนะ
อย่างไรก็ตาม อย่าลืมลงทะเบียนวันสุดท้าย ลงทะเบียน เราชนะ ผู้สูงอายุ-พิ กา ร-ติ ดเตีย ง รับเงิน7พัน

วันสุดท้า ย ลงทะเ บีย น เราช นะ

Post Bottom Ad