​ลือลั่ นเ ​ราชนะ เปลี่ย​นจาก 2000 เป็น 7000 - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Tuesday, May 11, 2021

8 พ.ค. 64 มีร ายงานข่ าวว่า โลกออนไลน์ลือสนั่น โค รงการ เร าช นะ รอบที่ 3 เตรี ยมแจ กเงิ นเยี ยวย า

อีกจำนวน 7,000 บ าท เพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศร ษฐกิจหลังสถ านการณ์CV คลี่คล าย

ล่ าสุด ทีมข่ าวไบรท์ทูเดย์ (Brihgt Today) ตร วจสอบพบว่า เร าช นะ รอบ3 ไม่ได้มีมาตร การเยี ยวย า 7,000 บ าท

แต่อย่ างใด โดยกระทร วงการค ลังเตรี ยมเยี ยวย า 2,000 บ าท ต่อคน โดยแบ่งจ่ ายสัปด าห์ละ 1,000 บ าท

รวม 2 สัปด าห์ โดยสาม ารถใช้จ่ ายได้ถึง 30 มิ.ย. 64

สำห รับคนที่ได้สิ ทธิเร าช นะ ที่เป็นผู้ถือ บัต รสวัสดิการแห่งรั ฐ หรือใช้จ่ ายผ่ านบั ตรประชาช น เงิ นจะเข้าทุกวันศุกร์

โดยเงิ นจะเริ่มเข้าครั้งแรกตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 พ.ค. 64 และวันศุกร์ที่ 28 พ.ค. 64

ส่วนคนที่ได้สิ ทธิเร าช นะ ที่ใช้จ่ ายเงิ นผ่ านแอพพลิเ คชั่น เป๋ าตั ง จะได้รับเงิ นทุกวันพฤหั สบดี

โดยเริ่มได้เงิ นตั้งแต่วันพฤหั สบดีที่ 20 พ.ค. 64 และวันพฤหั สบดีที่ 27 พ.ค. 64

ทั้งนี้ จากกระแสข่ าวลือดังกล่ าวพบว่า โค รงการเร าช นะ จ่ ายเงิ นเยี ยวย า 3,500 บ าท นาน 2 เดือนนั้น

เป็นโค รงการที่เปิ ดให้ประชาช นลงทะเบี ยนเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 64 เพื่อรับเงิ นสนับสนุนช่วยเห ลือค่ าครองชี พ

​ลือลั่ นเ ​ราชนะ เปลี่ย​นจาก 2000 เป็น 7000

Post Bottom Ad