อบรมใ บขับ ขี่ออนไ ลน์เสร็ จภา ยใน 1ชั่ วโมง - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Tuesday, April 6, 2021


แนะนำขั้นตอนการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์แบบเร่งด่วน เสร็จเร็วทันใจภายใน 1 ชั่ วโมง
สามารถนำผลไปยื่นขอรับใบขับขี่ใ หม่ได้ทันที การอบรมเพื่อต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลผ่ านระบบออนไลน์ DLT e-Learning ของกรมการขนส่งทางบก
สำหรับต่อใบขับขี่ล่ วงหน้ าก่อนวันสิ้ นอายุไ ม่เกิน 90 วัน หรือกรณีใบขับขี่สิ้ นอ ายุไปแล้วไ ม่เกิน 1 ปี

โดยใช้ระยะเวลาอบรมทั้งสิ้ น 1 ชั่ วโมง ส่วนกรณีใบขับขี่สิ้ นอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป จะใช้เวลาในการอบรมทั้งสิ้ น 2 ชั่ วโมง
และจะต้องเขารับการทดสอบข้อเขียนหรือขับรถเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี ขั้นตอนการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ มีดังนี้
1.เปิ ด Browser เข้าไปยังเว็บไซต์ DLT e-Learning จากนั้นเลือก “ลงทะเบียน”
(กรณีเคยลงทะเบี ยนไว้แล้ว เลือกเข้าสู่ระบบโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิด)

2.กรอกข้อมูลลงทะเบียนให้ถูกต้อง

*กรอกครบแล้วกดยืนยัน

3.เลือกแบบทดสอบก่อนอบรม

4.ตอบแบบทดสอบตามความเข้าใจ (ระบบอนุญาตให้ตอบผิ ดได้)
เสร็จแล้วส่งข้อสอบ

5.ชมวิดีโออบรมใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลเป็นเวลา 1 ชั่ วโมง (ไม่สามารถข้ามได้)

6.ทำแบบทดสอบหลังอบรม (หากตอบผิดระบบจะแสดงคำตอบที่ถูกต้องให้)
7.ขึ้นหน้าต่างท่านผ่านการอบรมแล้วจากนั้นเลือกตกลง


8.ระบบจะแสดงผลการผ่านการอบรมให้บันทึกหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐานจากนั้นจึงจองคิวเพื่อเข้ารับบริการที่สำนักงานขนส่งต่อไป
ทั้งนี้ ผลการอบรมจะมีอายุทั้งสิ้ น 90 วัน นับจากวันที่ผ่านการอบรม
ขอบคุณข้อมูลจาก workpoinltv

อบรมใ บขับ ขี่ออนไ ลน์เสร็ จภา ยใน 1ชั่ วโมง

Post Bottom Ad