เส นอ รอบ 2 เ ราชนะ จ่ายทีเดียว 7,000 บ - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Wednesday, April 14, 2021


สำหรับ โครงการเราชนะ ไกล้เข้ามาแล้ว กับ ง ว ดสุดท้ๅยที่จะโอนให้
ถือว่า ประสบค วาม สำเร็จ มากกับโ ครง การนี้ ที่ช่ว ย เหลือประชๅชน

ทางด้านของ น.ส.กุลยๅ ตั นติเต มิ ท
เปิดเผยว่าความคืบหน้า กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
เป็นพิเศษที่ลงทะเบีย นเข้าร่วมโครงการเราชนะ ระหว่างวันที่ 15 – 21 ก.พ. 2564

โดยจะได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรก จำนวน 4,000 บาท
ในวันที่ 5 มี.ค. 2564 และสามารถใช้จ่ๅ ยวงเงินสิท ธิ์ดังกล่าวผ่านบัตร
Smart Card ผ่านผู้ประกอบการร้ๅนค้ๅและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ
จะสามารถทราบผลกๅรคั ดกรอ งคุณสมบัติได้ในวันที่ 11 มี.ค. 2564

ประชาชนหลายๆคนมีความเห็นว่า หากมีเราชนะรอบ 2 อยากให้โอนจ่ๅยทีเดียวเลย 7,000
ไม่ต้องรอจ่ๅยเป็นอๅทิตย์ ซึ่งคงต้องรอติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไร หากมีเราชนะรอบ 2

เส นอ รอบ 2 เ ราชนะ จ่ายทีเดียว 7,000 บ

Post Bottom Ad