ลุ้นเราชนะ รอบ 2 - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Wednesday, April 7, 2021


เมื่อไ ม่นานมานี้ทางด้านของ น.ส.กุลย า ตันติเตมิท เปิ ดเผยว่าความคืบหน้ าการคัดกรองคุณสมบัติสำหรับประชาชน
กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการเร าชนะระหว่างวันที่ 15 21 ก.พ. 2564

ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบสถานะการคัดกรองคุณสมบัติได้ ทางเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
โดยจะได้รับวงเงิ นสิทธิ์ครั้งแรก จำนวน 4,000 บ าท
ในวันที่ 5 มี.ค. 2564 และสามารถใช้จ่ ายวงเงิ นสิทธิ์ดังกล่าวผ่านบัตรประจำตัวประชาชน แบบอเนกประสงค์ Smart Card
ผ่ านผู้ประกอบการร้ านค้ าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ จะสามารถทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ในวันที่ 11 มี.ค. 2564
และจะมีการโอนวงเงิ นสิทธิ์ให้กับผู้ที่ผ่ านการคัดกรองคุณสมบัติ ในวันที่ 12 มี.ค. 2564
เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องในฐานข้อมูลของผู้ขอสละสิทธิ์ดังกล่าว

ซึ่งประชาชนต่างเสนอความคิดเห็นว่า หากมีเร าชนะรอบ 2 อย ากให้โอนจ่ ายทีเดียวเลย 7,000 ไ ม่ต้องรอจ่ ายเป็นอาทิตย์
ซึ่งคงต้องรอติ ดต ามกันว่าจะเป็นอย่ างไร หากมีเร าชนะรอบ 2 ซึ่งแน่นอนว่าประชาชนนั้นอย ากได้เงิ นสดกันอย่ างแน่นอน
แต่ต้องรอลุ้นว่าทางรั ฐบ าลจะเห็นด้วยหรือไ ม่นั่นเอง

ลุ้นเราชนะ รอบ 2

Post Bottom Ad