3 ร าศี ด วงดีจ นน่ าอิ จฉ าโช คช ะต าดีขึ้น - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Saturday, April 3, 2021


ด วงดีน่ าอิ จฉ า สำหรับ 3 ร าศีที่หมอไก่ พ.พาทินีบอกกับเร าว่าเดื อนมีนาคม พวกเขาจะโช คชะต าดีขึ้น
การเงิ นหมุนเวี ยนลื่ นปรื๊ ดสุดๆ
ร าศีกรกฎ (15 ก.ค. – 16 ส.ค.)

ถือว่าเป็นร าศีที่ด วงช ะต าค่อนข้างดีเรื่องการเงิ นในเดือนมีนาคม เรียกว่าสถานการณ์ทางการเงิ นถือว่าดีขึ้น
สิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้มาในเรื่องการเงิ นก็มีโอกาสได้มาแบบงงๆ อะไรบ างอย่ างก็มากเกินความค าดหม าย โดย
จะเป็นร ายได้จากน้ำพั กน้ำแร ง ไม่ใช่ล าภล อยหรือการขู ดต้นตะเคี ยนแต่อย่ างใด ในช่วงนี้ชาวร าศีกรกฎจะมี
โอก าสได้รับผ ลตอบแทนจากการทำงานมากขึ้น ร ายได้เข้ามาดีจนใจชื้น หากใครมีปั ญห าทางด้านการเงิ น
สถานการณ์จะเริ่มผ่อนคลายในเดือนนี้
ร าศีธนู (16 ธ.ค. – 13 ม.ค.)

จะมีกระแสเงิ นสดไห ลเข้ามาในกระเป๋าอย่ างต่อเนื่อง การเงิ นดีมาก คิดเงิ นได้เงิ น คิดทองได้ทองโดยเฉ พาะ
ในช่วงปั กษ์แร กของเดือนการเงิ นค่อนข้างดี ไหลแบบสะพั ด ไม่ค่อยมีปั ญห าอะไรส่วนปั กษ์หลังแม้ว่าจะสู้ปั กษ์
แร กไม่ได้ แต่การเงิ นยังดีอยู่ มีร ายได้เข้ามามากอยู่ แต่ร ายจ่ ายจะมาก มีเรื่องให้จ่ ายตลอด
ร าศีมังกร (14 ม.ค. – 12 ก.พ.)

เรื่องที่ทำให้ชื่ นใจ นอกจากการงานที่ดี มีความสำเร็จเกิ ดขึ้นเ รื่อยๆ แล้ว ยังมีเรื่องการเงิ นเข้ามาให้ชื่นใจอีกต่างหาก
แต่อย่ าได้หวังเงิ นฟลุกๆ เพร าะตร าบใดเหงื่ อไม่หย ด เงิ นก็ไม่ได้มา ชาวร าศีมังกรมีโอกาสได้ทรั พย์จากน้ำพั กน้ำแร ง
ยิ่ งขยั นยิ่ งทำก็ยิ่งได้มาก
เคล็ดลับการเพิ่มท รัพย์ปั งๆ
1. ทิศโช คล าภปีนี้ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ให้หาของต กแต่ งที่มีลั กษณะสะท้ อน ผิวมันเงา มาวางบนโต๊ะ
เพื่อกระตุ้ นโช คล าภ
2. ตู้เย็นในบ้ าน เปรี ยบเหมือนตัวเก็บท รัพย์ เพร าะฉะนั้นอย่ าปล่อยให้ตู้เย็นว่าง หาของไปแช่บ้ างจะดีมาก
ข้อมูล thairath

3 ร าศี ด วงดีจ นน่ าอิ จฉ าโช คช ะต าดีขึ้น

Post Bottom Ad