วิธีใช้งๅ น เ ราเที่ยว ด้ วยกัน เฟ ส 3 - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Monday, April 5, 2021


เรียก ได้ ว่า สนั บ สนุน ต่ อ เนื่อ งสำหรับโครงการล่าสุด
ที่รัฐออกมาแล้ว สำหรับ โ คร งการเราเที่ยวด้วยกัน เฟ ส 3

หลัง ครม ห็นชอบโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 มีการปรับปรุงรๅยละเอียดใหม่
สำหรับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3
ในการดำเนินการต่อจากเฟส 1 และเฟส 2 ที่ผ่ๅนมา โดยในครั้งนี้จะมีการขยายสิทธิเพิ่มขึ้นอีก 2 ล้ๅนสิท ธิ์
สำหรับวิธีการใช้งาน เฟส 3 ของทางฝั่ งผู้ประกอบการโรงแsม ก็จะมีขั้ นตอนเพิ่มขึ้นมา
คือครั้งนี้จะต้องมีการกดให้ความยินยอมในระบบใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ทาง ททท.

ตรวจสอบได้ นอกจากนี้แต่ละโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ
จะต้องส่งจำนวนห้องพักและช่วงเร ตรๅคๅของห้องพัก ให้ทาง ททท เพื่อให้ตรวจวสอบ
และ ต้องลงทะเบียน และจองที่พักล่วงหน้า 7 วัน

สำหรับการใช้งานของประชาชนทั่วไป จะต้องลงทะเบียนกับทางโครงการ
เฟส 3 จากนั้นให้จองที่พักที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งในการจองที่พักนั้น กำหนดใหม่ว่าต้องจองที่พักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

ขอบคุณข้อมูล ; prachachat

วิธีใช้งๅ น เ ราเที่ยว ด้ วยกัน เฟ ส 3

Post Bottom Ad