4วั นเ กิด รว ยเป็นเศ รษฐี พ้ นเคร าะห์ มีกิน มีใช้ ไม่ขัดส น - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Monday, April 5, 2021


คนเกิ ดวันเส าร์
ด วงชะต ามีเกณฑ์จะได้ของมีค่ าจากคนที่รักเร า อาจเป็นเพื่ อนสนิท แฟน คนที่แอ บช อบ หรือญ าติพี่น้ องที่รั กใ คร่
แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โช คล าภจากการ เ สี่ ย ง โช ค หากเจอคนขา ยล็อ ตเตอรี่ที่เ ร่ขา ยใกล้เต้ นส์ขา ยรถมื อส อง
ลองห ยิบสักใบ ด วงท่านมีเก ณฑ์สูงจะถู กร างวัลหลั กแ ส น มีเ งินไปซื้ อของที่อย า กมาได้มาน านสมใจอย า ก

คนเกิ ดวันจั นทร์
มีเก ณฑ์ได้รับสิ นทรั พย์ที่สัมผั สได้ อาทิ บ้ าน คอ นโดมิเนี ยม หรื อรถ หากติดต่อขอความช่ ว ย
เหลื อจากสถ าบันการเงิ นก็จะได้รับความสำเร็ จเป็นอย่ างดี แถ มท่านยังมีเก ณฑ์ได้โ ชคล าภจากการ เ สี่ ย ง โ ชค
หากเจ อคนขา ยล็อ ตเตอรี่ที่มาเ ร่ขา ยใกล้ศ าลพ ระพรหม หรือพิ ฆเ นศ ลองสุ่ มหยิ บมาสั กใบ
ด วงท่านมีเก ณฑ์สู งจะถูกร างวัลหลั กล้ าน เอาเ งินนั้นไปตั้งตัว ปลดห นี้ปล ดสิน อ อ ก รถใ หม่ป้า ยแดง
หรือเ อาไปซื้อค อนโด หรือ ด าวน์บ้ านได้เลย ไม่ต้องเ ช่าเ ขาอ ยู่แล้ว แม้น
ด วงชะต าท่านในห้วง ระยะเว ลา 1ถึง2 ปีที่ผ่ านมาชี วิตอาจต้องป ระส บพบเ จอเจอแต่เ รื่ อ งร้ า ย ม ร สุ ม
ชี วิตถาโ ถมมาม ากมา ย แต่ต่ อจากนี้ หา ยใจได้ทั่วท้องหา ยใจได้โล่ งมากขึ้น
ด วงชี วิตก็จะพ้ นเค ร าะห์แล้ว ต่อจากนี้คุณจะชี วิตดีขึ้น ทำอะไรก็สำเร็จ รุ่ งเ รือง รุ่งโร จน์ ยิ่ งข ยัน ยิ่ งร วย

คนเ กิดวันพุธ
เ รื่ อ งใดที่เคยปร ารถนา หรืออ ธิษฐ านไว้จะได้สมดั งที่หวังตั้ง ใจ แถ มท่านยังมีเกณ ฑ์ได้โชคล าภจากการ เ สี่ ย ง โ ชค
หากเจอคนขา ยล็อ ตเต อรี่มาเร่ ขา ยใกล้โ รงเรี ยนหรือสถานศึกษา ให้ลองห ยิบสุ่มมาสักใบ
ด วงท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกร างวัลหลั กแ ส น
มีเ งิ นก้อนไปฝากในแบ๊งค์ และถอ นบ างส่วนไปโ ป๊ะห นี้ที่มีจ นหมด แถ มยังเหลื อเงิ นส่งให้คร อบค รัว
และตอบแทนผู้ที่เคยมีบุญคุณได้อีกด้ ว ย แม้น ด วงชะต าท่านในห้ วง

คนเกิ ดวันศุ กร์
คุณจะได้รับคว ามช่ ว ยเหลือด้านการเ งินจากผู้ที่อ าวุโสมา กกว่าอย่ างทันท่ว งที อาจเป็นเพื่ อนรุ่ นพี่ คนที่เค ารพ
หรือคนในว งศ์เค รือญ าติที่เ อ็ นดูคุณก็เป็นได้ แถมท่านยังมีเก ณฑ์ได้โ ชคล าภจากการ
เ สี่ ย ง โ ชค หากเจอคนขา ยล็อ ตเตอรี่ที่เร่ ขา ย
ใกล้แหล่งน้ำ เช่ นแ ม่น้ำ ทะเล หรือคลองต่าง ให้สุมหยิบมาสักใบ ด วงท่านมีเก ณฑ์สูง
จะถูกร างวัลหลั กแ ส น มีเ งินไปด าวน์รถ ดาวน์บ้าน ได้สบ า ย
ด วงชี วิตก็จะพ้ นเ ค ร าะห์แล้ว ต่อจากนี้คุณจะชีวิ ตดีขึ้น ทำอะไรก็สำเร็จ รุ่งเรื อง
รุ่งโ รจน์ ยิ่ งขยัน ยิ่ งร วย และมีคนดีก้ าวเ ข้ามาในชี วิต
ขอให้ท่านป ระสบพ บเจอแต่สิ่งดีในชี วิต โช คล าภมากมา ย ขอให้ร วยทรั พย์
ร วยโ ชค มีบ้ าน มีรถ มีทรั พย์สมบั ติ ภา ยในปีนี้ด้ ว ยเทอญ สา ธุ

4วั นเ กิด รว ยเป็นเศ รษฐี พ้ นเคร าะห์ มีกิน มีใช้ ไม่ขัดส น

Post Bottom Ad