เค ลื่อนไหวแล้วเร าช นะต่อ อี ก 3 เดือนจ ริ งไห ม - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Tuesday, April 6, 2021


อย่ างที่ทราบกันดีว่าได้มีข้อเรียกร้องอย ากให้ ทางกระทรวงการคลังหรือทางรั ฐบ าลเพิ่มระยะเวลาโครงการเร าช นะ
เป็น 6 เดือนก็ต้องบอกก่อนนะว่าสำหรับโครงการเร าชนะเป็นโครงการช่วยเหลือท่านที่ได้รับผลกระทบ
เป็นรอบ 2 ที่เกิ ดขึ้นอยู่ในตอนนี้ ซึ่งก็ทำให้ทุกภาคส่วนหรือประชาช นเดื อดร้ อนนะครับไม่ว่าจะเป็นลู กจ้างนายจ้ างต่างๆ

ร้ านค้าร้ านขายนะ จนทางกระทร วงการคลังหรือทางหน่วยงานรั ฐบ าลจึงได้ออกโครงการนี้มาเพื่อช่วยบรรเทาให้ประชาช น
ผ่อนคล ายในสภาวะที่บ างท่านก็ตกงานกันก็อย่ างที่เกริ่นไว้ใน หัวข้อเรื่องว่า มีคำถาม ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้
ว่ามีการเรียกร้ องให้เพิ่มระยะเวลาโครงการเร าช นะเป็น 6 เดือน
ว่าทางประชาช นมีความเห็นอย่ างไรบ้ าง ก็เสี ยงตอบรับ ส่วนมากร้อยละ 80 เปอร์เซ็นต์ก็เห็นดี ก็เห็นว่าน่ าจะเพิ่มนะครับ
แต่ถ้าหากว่า ลองคิด ดูอีกทีนึงนะคะถ้าสมมุติว่าเปลี่ยนจากการขย ายโครงการเร าช นะ 6 เดือน แล้วขอเปลี่ยนเป็นเงิ นสด
แทนอันไหนดีกว่ากัน ซึ่งในข้อเสนอพวกนี้ ชาวโซเชียลต่ างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว
นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงการคลัง ก็ได้ออกมาตอบแล้วเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิ นคนละ 7,000 บ าท

ร าว 30 35 ล้านคน นายอาคม เผยถึงมาตรการ เราชนะ ที่ออกมาในรอบนี้ที่จะให้เงิ นคนละ3,500 บ าท เป็นเวลา 2 เดือน
รวมเป็น 7,000 บาทโดยยืนยันว่า นี่คือมาตรการเพื่อดูแลอย่างครอบคลุมประชาช นทุกกลุ่มซึ่งได้รับผลกระทบซึ่งยืนยันไ ม่มี
การเพิ่มเป็น3หรือ6เดือนแน่นอน เนื่องจากงบประมาณไ ม่เพียงพอ เร าแยกไ ม่ได้ว่า
จุดที่เป็นจุดเริ่มต้นในการแพร่กระจาย สู่กี่จังหวัด ถึงแม้บ างจังหวัดอาจไ มได้รับผลกระทบ
แต่มันมีผลกระทบทางอ้อม มาตรการนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือประชาช นทั่วไป

อย่ างไรก็ตา เร าก็มีเกณฑ์การช่วยเหลือให้ตรงจุด เช่ น บ างกลุ่มอาจจะมีระบบเงิ นเดือน
อยู่แล้วที่รองรับความเดือดร้ อนตรงนี้ เช่ นขรก รัฐวิสาหกิจ และแรงงานในระบบ ที่ลงทะเบียนกับประกันสังคม ก็มีมาตรการดูแลอยู่แล้ว

เค ลื่อนไหวแล้วเร าช นะต่อ อี ก 3 เดือนจ ริ งไห ม

Post Bottom Ad