ใช้เร าช นะหมดอย่ ารีบลบแอ พเป่าตัง ยังมีประโยช น์ อื่นๆอีกเพียบ - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Tuesday, April 6, 2021


แอพฯ “เป๋าตัง” และฟีเจอร์”G-Wallet” เป็นหนึ่งไอเทมสำคัญในการใช้จ่ายเ งิน
จากโครงการ “เร าช นะ” และ “คนละครึ่ ง” ที่ช่วยเหลือเยียวย า ประชาช นที่รับผลกระทบจาก CV
สำหรับคนละครึ่ งเฟส2 กำลังจะสิ้ นสุดโครงการในวันที่ 31 มี.ค. นี้
ส่วนเร าช นะอยู่ระหว่างเปิ ดให้ใช้จ่ายได้จนถึง 31 พ.ค. 64
หลังจากที่หล ายคนใช้เงิ นเยียวย าจนหมด อาจจะลบแอพฯ เป๋าตังออกเพราะคิดว่าหมดประโยชน์แล้ว
ทว่า “เป๋าตัง” ไม่ได้มีไว้แค่ใช้จ่ายเงิ นของโครงการจากภาครั ฐเท่านั้น
แต่ยังสามารถใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้อีกเพียบ ซึ่งในบ างฟังก์ชั่ น หล ายแอพฯ ทำไม่ได้

วันนี้เร าจึงรวบรวมคุณสมบัติ และฟังก์ชั่ นสำคัญๆ
ของแอพพลิเคชั่ น “เป๋าตัง” ที่มีติดเครื่องไว้ใช้ประโยช น์ได้แ ม้จะสิ้ นสุด
โครงการเยียวย าจากภาครั ฐแล้วก็ตาม แล้ว แอพฯ “เป๋าตัง” ทำอะไรได้ าง?
1. รับเงิ นจากภาครั ฐ ผ่ าน “G-Wallet”
2.จ่าย “หนี้ กยศ.”

ลู กหนี้ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สามารถดูข้อมูลยอดหนี้ของตัวเอง
ประวัติการชำระได้ และสามารถชำระห นี้ผ่ านช่องทางออนไลน์ได้ด้วย
3.จองคิวพบแพทย์ และตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับด้ านสุขภาพ ผ่ าน “Health Wallet”

4.ลงทุนพันธบัตรรั ฐบ าล
5.ใช้จ่ายแบบไม่ใช้เ งินสด
ขอบคุณข้อมูล today.line.me

ใช้เร าช นะหมดอย่ ารีบลบแอ พเป่าตัง ยังมีประโยช น์ อื่นๆอีกเพียบ

Post Bottom Ad