กลุ่มเป้ าหม ายเตรี ยมรับเงิ น 7000 บ าท - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Saturday, April 24, 2021


สำห รับมาต รการเยี ยวย า ผู้ที่ได้รับผลกระท บจากสถ านกา รณ์การแพ ร่กระจ ายของ CV-19 ระลอกให ม่นี้
คณะรั ฐมนตรีเห็นชอบการเปลี่ ยนแป ลงสาระสำคั ญของ โค รงการเร าช นะ เพื่อให้ผู้ผ่ านหลักเกณ ฑ์ของโค รงการ
สาม ารถรับความช่วยเห ลือและใช้จ่ ายวงเงิ นที่ได้รับภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และมีการขย ายกลุ่มเป้าหม ายและกรอบวงเงิ นของโค รงการ
จากกลุ่มเป้าหม ายเดิมรับเงิ นช่วยเห ลือคนละ 7,000 บ าท จำนวน 31.1 ล้ านคน เป็น 33.5 ล้ านคน
หรือเพิ่มอีก 2.4 ล้ านคน และเพิ่มกรอบวงเงิ นจากเดิม 210,200 ล้ านบ าท เป็น 213,242 ล้ านบ าท หรือเพิ่ม 3,042 ล้ านบ าท

พร้อมขย ายระยะเวลาใช้เงิ นสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับสิ ทธิตามโคร งการใช้จ่ าย จากเดิมไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาค ม
เป็นได้ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน เพื่อบร รเทาผลกระท บประชาช นที่ไม่สาม ารถเดินทางออกไปใช้จ่ ายได้
ในช่วงสถ านกา รณ์ CV-19 ระบ า ดรอบให ม่ เดือนเมษ ายนที่ผ่านมา ซึ่งนายกรั ฐมนตรี ยืนยัน
เดินหน้าโคร งการเร าช นะ และ ม33 ต่อไป โดยจะจัดทำมาต รการเยี ยวย า และยืนยันไม่มีปั ญหาเรื่ องงบประม าณ
น ายสุพัฒนพ งษ์ พันธ์มีเชาว์ รองน ายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรีว่าการกระทร วงพลังงาน เปิ ดเผยในที่ประชุม

ระหว่างน ายกรั ฐมนตรีกับทีมเศร ษฐกิจ เพื่อหามาต รการช่วยเห ลือเยี ยวย าประชาช นจากสถ านก ารณ์
การแพ ร่กระจ ายของ CV-19 ระลอก 3 รั ฐบ าลเตรีย มออกมาตรการรอบให ม่ภายในเดือนพฤษภาค ม เพื่อเริ่มใช้ในเดือนมิถุน ายน
โดยจะต่อยอดโค รงการเดิม เช่น โค รงการคนละค รึ่งเฟส 3, เร าเที่ ยวด้วยกัน, เร าช นะ, ม33เร ารักกั น,
โคร งการให ม่อย่ าง เร าผูกพัน รวมถึงสินเชื่ อฟื้นฟูและพักชำระหนี้ โดยรั ฐบ าลยืนยันไม่จำเป็นต้องกู้เพิ่ม

มีร ายงานว่า ยังมีงบประมาณที่มาจาก พ.ร.ก.เงิ นกู้อีก 2.4 แสนล้ านบ าท งบกลางปี 2564 อีก 9.9 หมื่นล้ านบ าท
และค่ าใช้จ่ ายบร รเทาผลกระท บ CV-19 อีก 4 หมื่นล้ านบ าท รวม 3.8 แสนล้ านบ าท ที่สาม ารถนำมาใช้
ในมาต รการเยี ยวย าผู้ได้รับผลกระท บจาก CV-19 ระลอกให ม่ รวมถึงนำไปใช้อัดฉี ดเม็ดเงิ นลงในระบบและฟื้นฟูเศร ษฐกิจต่อไป
อย่ างไรก็ตาม รั ฐบ าลจ่อเพิ่มเยี ยวย าผู้ที่ได้รับผลกระท บจาก CV-19 เดือน มิ.ย.นี้ ทั้งคนละค รึ่ง เร าช นะ ม33เร ารักกั น เตรีย มตัวรอได้เลย

กลุ่มเป้ าหม ายเตรี ยมรับเงิ น 7000 บ าท

Post Bottom Ad