ต่อเเ น่นอน เ ราชนะรอบ 2 ใครมีเกณฑ์ไ ด้บ้าง - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Saturday, April 24, 2021


มีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสำคัญของโครงการ เร าช นะ เพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการ
สามารถได้รับความช่วยเหลือ และสามารถใช้จ่ายวงเงิ นที่ได้รับภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้

ขยายกลุ่มเป้าหมายและกรอบวงเงิ นของโครงการจากกลุ่มเป้าหมายจำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน

กรอบวงเงินไม่เกิน 210,200 ล้านบ าท เป็นกลุ่มเป้าหมายจำนวนประมาณ 33.5 ล้านคน หรือเพิ่มอีก 2.4 ล้านคน
ใช้กรอบวงเงิ นไม่เกิน 213,242 ล้านบ าท หรือเพิ่มขึ้น 3,042 ล้านบ าท
ขย ายระยะเวลาใช้วงเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการจาก สามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ด้าน กระทรวงการคลัง ร ายงานความคืบหน้าของโครงการเร าช นะ ณ วันที่ 19 เมษายน 2564 ดังนี้
ประชาช นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 73,133 ล้านบ าท
ประชาช นกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ในโครงการเร าเที่ยวด้วยกัน และคนละครึ่ง
และกลุ่มประชาช นทั่วไปที่ลงทะเบี ยนทางเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น

และยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการแล้ว จำนวน 16.8 ล้านคน
และมีการใช้จ่ายวงเงิ นสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 112,772 ล้านบ าท

ต่อเเ น่นอน เ ราชนะรอบ 2 ใครมีเกณฑ์ไ ด้บ้าง

Post Bottom Ad