บุคลากรแ พทย์ ออกจ ดหมาย ให้ล็อ กดา วน์ - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Sunday, April 25, 2021


วันนี้ (25/4/2564) คณะกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ออกจดหมายเปิดผนึก ถึงรัฐบาลและผู้มีอำนาจหน้าที่ในการรับมือการแพร่กระจายของ CV-19 ระลอกใหม่ หลังสถานการณ์เริ่มรุ นแร งขึ้นเรื่อยๆ โดยระบุว่า แถลงการณ์ข้อเสนอของกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ต่อสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ระลอกใหม่ ( 25 เมษายน 2564) ฉบับที่ 1

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ณ เวลานี้ กำลังดำเนินไปด้วยความรุ นแร งและอันอาจจะนำมาซึ่งความล้ มเหล วต่อการระบบสาธารณสุขโดยรวม ซึ่งมีผลต่อชีวิตและสุขอนามัยของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า แต่หลังจากการชี้แจงของผู้นำประเทศและผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขหลายครั้ง ยังสะท้อนให้เห็นถึงความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ขาดซึ่งวุฒิภาวะที่นำมาซึ่งความไม่ไว้วางใจต่อการดูแลชีวิตของบุคลากรทางสาธารณสุขและประชาชนได้
จากการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานจริงหลายฝ่าย ทางกลุ่มฯ จึงขอเสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรียกเลิกข้อตกลงที่ว่า โรงพยาบาลแห่งใดตรวจพบว่าคนไข้มีการติด CV-19 ให้โรงพยาบาลนั้นต้องรับผิดชอบดูแล จนกระทั่งคนไข้นั้นมีเตียงนอนในโรงพยาบาล ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าระบบที่มีอยู่ไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นจริง และมีผู้ติดคงค้างรอเตียงจากโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก

คนไข้ที่ติดแล้วไม่ได้เป็นภาระของโรงพยาบาลไดโรงพยาบาลหนึ่ง เครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ที่มีผู้ประสานงานที่ชัดเจนต้องเข้ามาบทบาทในการจัดการ รับผู้ติดไว้ในโรงพย าบาลที่เหมาะสม หรือโยกย้ายผู้ติดในพื้นที่รับผิดชอบ ต้องเป็นการร่วมมือทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในเขตสุขภาพนั้น และการคัดกรองผู้ติดเป็น 3 ระดับแยกตามสมรรถนะของโรงพยาบาลเป็นสิ่งจำเป็น
ความล้ มเหล วของระบบการหาเตียงผ่านคู่สาย 1668 ทำให้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าการบริหารงานในช่วงเวลาวิกฤตที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการอยู่นั้น ล้ มเหล วและต้องแลกมาด้วยชีวิตของประชาชนที่ไม่สามารถข้าถึงระบบการรักษาได้อย่างเท่าเทียม ดังนั้น 1668 จึงควรทำหน้าที่ประสานงานระหว่างเขตสุขภาพเท่านั้น
ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งจัดหาย า remdesivir สำหรับการรักษาผู้ติดที่มีอาการรุ นแร งซึ่งถือเป็นหน้าที่โดยตรงของรัฐบาล เนื่องจากแนวโน้มการแพร่กระจายที่รุ นแร งในประเทศอินเดียและประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม บุคลากรณ์แพทย์ออกจดหมายด่วน วอนให้ล็อกดาวน์ หลังรัฐบาลรับมือ CV-19 ล้ มเหล ว

บุคลากรแ พทย์ ออกจ ดหมาย ให้ล็อ กดา วน์

Post Bottom Ad