ยกเลิกเราเที่ยว ด้วยกันเเต่ให้เ งินเรา ชนะเ พิ่มเเ ทน - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Monday, May 10, 2021

รั ฐออกมาแล้ว สำหรับ โ คร งการเร าเที่ ยวด้วยกัน เฟ ส 3หลัง ครม ห็น ชอบโคร งการ เร าเที่ ยวด้วยกัน เฟ ส 3

มีการป รับป รุงรา ยละเอียดใ หม่สำหรับการป รับป รุงร ายละเอี ยดโค รงการ เร าเที่ ยวด้วยกันเฟ ส 3

ในกา รดำเนิ นการต่อจากเ ฟส 1 และเ ฟส 2 ที่ผ่ านมา โดยในครั้งนี้จะมีการขย ายสิท ธิเ พิ่ม

ขึ้นอีก 2 ล้านสิ ทธิ์สำหรับวิธีก ารใช้งาน เฟ ส 3

ของทางฝั่ งผู้ประกอบการโร งแ รม ก็จะมีขั้นตอนเ พิ่มขึ้นมาคือครั้ งนี้จะต้องมีการกดให้ความ

ยินย อมในระบบใ หม่อีกครั้งหนึ่ ง เพื่อให้ทาง ททท.ตร วจส อบได้

นอกจากนี้แต่ละโรงแ รมที่เข้าร่ว มโ ครงการจะต้อ งส่งจำน วนห้ องพั กและช่ วงเรต ร าค าของห้ องพัก

ให้ทาง ททท เพื่อให้ต รวจวส อบและ ต้องลงท ะเบี ยน และจ องที่พั กล่ วง หน้า 7 วันสำหรั บการ

ใช้งานของประชาช นทั่วไป จะต้องลงทะเบี ยนกับทางโ ครงการเฟ ส 3

จากนั้นให้จอ งที่พักที่เข้ าร่ว มโ ครงการ ซึ่งในการจ องที่พั กนั้น กำหนดใ หม่ว่าต้องจ องที่พั กล่วงหน้าอย่ างน้อย 7 วัน

ข้อมูลkratisod

ยกเลิกเราเที่ยว ด้วยกันเเต่ให้เ งินเรา ชนะเ พิ่มเเ ทน

Post Bottom Ad