ต่อไม่ต่อ ม.33 เรารักกัน - ราปิดนิวส์ ข่าวเฟซบุ๊ก

สดๆร้อนๆ

Saturday, April 24, 2021


ภายหลังที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี ได้พิจารณาเรื่องมาตรการเยียวย า CV ระลอกเมษายน โดยมีร ายงานว่า
ครม.อนุมัติแนวทางขย ายเวล าการใช้สิ ทธิในโครงการ เร าช นะ รวมถึง ม33เร ารักกัน ออกไปถึง 30 มิ.ย.64
ล่ าสุด นายสุชาติ ชมกลิ่ น รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงแร งงาน ระบุว่า สำหรับโครงการ ม33เร ารักกัน
เยียวย าผู้ประกันตนมาตร า 33 ประกันสังค ม จำนวน 4,000 บ าท ยังคงเกณฑ์การใช้จ่ายสิ้ นสุดที่ 31 พ.ค.64
เช่ นเดิม เนื่องจากขณะนี้ผู้ใช้สิ ทธิ ม.33 เร ารักกัน ใช้เงิ นจ่ายเงิ นไปแล้วถึง 80% ของงบประมาณ 34,000 ล้ านบ าท
ที่เป็นวงเงิ นที่เบิกจ่ายให้กับผู้ใช้สิ ทธิในโครงการ ซึ่งยังเหลือเวล าอีกประมาณ 1 เดือนกว่า
ที่ผู้รับสิ ทธิยังสามารถใช้เงิ นที่เหลือได้ แต่หากเมื่อถึงเวล าจบโครงการก็คงต้องมีการประเมินอีกครั้ง ตามสถานการณ์

โดยนายสุชาติ ย้ำว่า โครงการ “ม.33 เร ารักกัน” ทางกระทรวงแร งงาน ได้รับงบประมาณมาจากการเยียวย า CV
ของกระทรวงการคลัง ส่วนงบประมาณที่สามารถควบคุมได้โดยตรงจากกระทรวงแ รงงานเอง คือ การจ่ายเงิ น 50%
ของค่ าจ้าง ช่วงต กงาน แก่ผู้ที่สถานบริการถูกสั่งให้ปิดตามคำสั่งของรั ฐบ าล เช่ น ผับ บ าร์ เป็นต้น
ซึ่งเป็นมาตการหลักที่ดูแลลู กจ้างในระบบประกันสังคมที่ต กงานในช่วง CV

ดังนั้น ผู้ที่ได้รับสิ ทธิ์จากโครงการ “ม.33 เร ารักกัน” สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 พ.ค.64
ผ่ านแอปพลิเคชั นเป๋าตัง ส่วนจะมีการขย ายโครงการหรือไม่ ต้องรอดูสถานการณ์อีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูล tidhoo

ต่อไม่ต่อ ม.33 เรารักกัน

Post Bottom Ad